Elsegårde Strand Klimalaug

Vi samarbejder om klimasikring

Vedtægter for Elsegårde Strands Klimalaug

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Elsegårde Strands Klimalaug" herefter kaldet "Klimalauget". Klimalaugets hjemsted er Elsegårde Strand, som er en del af Mols Bjerge Nationalpark, Syddjurs Kommune.

§2. Klimalaugets formål

Klimalaugets formål er at opnå og vedligeholde et fællesskab blandt lodsejere, om at håndtere klimaudfordringer og arbejde for Elsegårde Strands status som værende klimasikret. Herved sikres Elsegårde Strand som et attraktivt og velfungerende område.

 

§3. Klimalaugets område og medlemskreds

Stk. 1. Klimalaugets område afgrænses af nedenstående skitse.

Stk. 2. Alle nuværende og kommende grundejere (eller dennes repræsentant) i Klimalaugets område opfordres til at være medlem af Klimalauget

 

§4. Klimalaugets opgaver

Stk.1 Klimalauget skal arbejde for, at de nødvendige tiltag til klimatilpasning igangsættes, drives og vedligeholdes på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde, så hele Klimalaugets område er effektivt afvandet og sikret mod øget nedbør, stigende hav- og grundvandsniveau.

Stk.2 Klimalauget tilskynder at samarbejde med "Vestensø Pumpelaug", kommune og øvrige eksterne parter for at samordne fælles tiltag til klimatilpasning.

 

§5. Klimalaugets uafhængighed

Stk.1 Klimalauget er uafhængig af religiøse og partipolitiske interesser.

 

§6. Indmeldelse, udmeldelse og medlemmernes forhold til Klimalauget

Stk. 1 Indmeldelse sker ved at kontakte Klimalaugets kasserer.

Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Evt. restance afvikles før endelig udmeldelse.

Stk. 3 Det enkelte medlem er pligtig til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Et medlem betaler kontingent for hver ejendom medlemmet ejer.

Kontingentet skal være betalt senest ved betalingsfristen.

Stk. 4. Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert kontingent, der er pålagt medlemmet.

Stk. 5. Et medlem, der er i restance til Klimalauget, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i Klimalauget.

Stk. 6. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for Klimalaugets forpligtelser med andet end deres andel i Klimalaugets formue.

 

§7. Klimalaugets ledelse og administration Stk. 1. Generalforsamlingen er Klimalaugets højeste myndighed.

Stk.2 Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for Klimalaugets område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Syddjurs Kommune.

 

§8. Ordinær Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel via e-Boks til hvert enkelt medlem. I indkaldelsen gøres opmærksom på fristen for indsendelse af forslag fra medlemmerne.

 

Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for næste regnskabsår.

 

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Spørgsmål og emner der ikke er optaget på dagsordenen, kan diskuteres under eventuelt, men kan ikke sættes til afstemning.

 

 

§ 9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af rettidig indkomne forslag

6) Valg af formand (i lige år)

7) Valg af næstformand (i ulige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i lige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

§10. Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af Klimalaugets medlemmer, der ikke er i restance til Klimalauget. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

 

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 8 uger efter dennes modtagelse.

 

Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

§11. Afholdelse af Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en uafhængig dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for Klimalauget.

 

Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

 

Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

 

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

Stk. 5. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

Referatet udsendes senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse i e-Boks og/eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

Samtidig offentliggøres referatet på Klimalaugets Facebookside.

 

Stk. 6. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for Klimalaugets medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af den på generalforsamlingen trufne beslutning.

 

§12. Klimalaugets bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 4 højest 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt Klimalaugets medlemmer (eller medlemmets repræsentant). Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 2. Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer samt to suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. For at sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet afpasses valgperioderne dog så formanden er på valg i lige år, næstformanden i ulige år og kassereren er på valg i ulige år. Det samme er gældende for bestyrelsesmedlemmerne, hvor halvdelen er på valg i lige henholdsvis ulige år.

 

Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 5. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

 

Stk. 5. Der udarbejdes et referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet skal altid godkendes med eventuelle rettelser af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Referatet skal ligge tilgængeligt på Klimalaugets facebookside eller hjemmeside.

 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

 

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af Klimalaugets medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

 

§14. Tegningsret

Stk. 1. Klimalauget tegnes over for tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§15. Regnskab og revision

Stk. 1. Klimalaugets regnskabsår går fra 1 maj til 30 april

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisoren senest en måned før generalforsamlingen og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 4 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§16. Opkrævning af kontingent

Stk. 1. Opkrævning af årets kontingent foregår via e-Boks.

 

Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger kan udelukkende foretages til den bankkonto, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Under normale omstændigheder skal Klimalauget ikke have nogen kontant kassebeholdning eller modtage kontingent kontant.

 

 

§17. Forskellige bestemmelser

 

Stk. 1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling herom.

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning om ændring af Klimalaugets vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

Stk. 3. Ændringerne af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 19. Opløsning

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke klimamæssige forbedringer foreningens formue skal tilgå.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.04.2019: