Elsegårde Strand Klimalaug

Nyhedsbreve


Nyhedsbrev, januar 2024


Nyhedsbrev, December 2023


Nyhedsbrev, december 2022


Nyhedsbrev, September 2022


Nytårshilsen 2021/22


Nyhedsbrev Oktober 2021


Nyhedsbrev nr 3, August 2020Nyhedsbrev nr 2, februar 2020


Nyhedsbrev Oktober 2019


infobreve 1 & 2

INFO BREV NR: 1
19.09.2018
Til alle grundejere ved
Elsegårde Strands sommerhusområde.
EMNE: Information fra den frivillige arbejdsgruppe for klimatilpasning
Kære sommerhusejer,
På seneste fællesmøde afholdt på Ebeltoft Hostel blev der nedsat en arbejdsgruppe
af sommerhusejere, der sagde ja til at komme med et forslag til, hvordan vi kan
skabe et bredt fællesskab med fokus på:
 Sikring af en samlet indsats i forhold til klimaudfordringerne
 Værdisikring af sommerhuse/ejendomme
 Sikre øget brugsværdi af sommerhusene i form af bedre og mere sikker
afvanding samt velfungerende spildevandsafledning
Mere vand i fremtiden: Fremtiden byder på meget mere regn. Meteorologer
vurderer, at vi i Danmark kun vil få højere temperaturer og større mængder nedbør
end i dag, og de store skybrud vil blive både hyppigere og kraftigere. De øgede
nedbørsmængder vil medføre øgede krav til afvanding af boligområder for at undgå
oversvømmelser og forringelse af boligerne og grundenes værdi. Desuden forventes
der, at komme havvandsstigninger og flere storme, hvilket øger risikoen for
oversvømmelser; især i kystnære områder. Derfor vil der også ved Elsegårde Strand
blive behov for tilsvarende øget klimasikring mod både stigende grundvand samt
stormflodssikring. Som bekendt har der i de senere år været gang i forskellige
initiativer, der skal skitsere mulige løsningsforslag på områdets klimaudfordringer –
for at opretholde Elsegårde Strands status som et attraktivt og anvendeligt sommerhusområde.
2
Arbejdsgruppens opgave: På seneste borgerfællesmøde den 16. juni på Ebeltoft
Hostel blev der nedsat en arbejdsgruppe af sommerhusejere, som arbejder med at
prioritere og belyse de enkelte klimatilpasnings-udfordringer og –tiltag for
Elsegårde-områdets sommerhuse. Dette indeholder valg af tekniske løsninger,
økonomi, nødvendighed og partsfordeling på skitse/ forundersøgelsesniveau. Hver
af de valgte løsninger får potentielt herefter sit eget liv i forhold til myndighedsbehandling,
økonomi og partsfordeling efter ”nytte-princippet”.
Første møde i arbejdsgruppen blev afholdt 5. september med deltagelse af
grundejerne Knud Hansen, Peter Trolle, Henrik Ørskov, Anders Andersen, Karina
Kallehauge, Anders Dalberg, Johannes Clausen, Jan Ry, Finn Olesen og Michael Ravn.
På mødet var Syddjurs Kommune repræsenteret ved Projektleder i Miljø & Klima,
Steen Ravn Christensen, og Afdelingsleder i Miljø & Klima, Morten Hundahl. Der var
afbud fra grundejerne Lars Jørgensen og Ulla Baasch.
Dette indledende møde blev ud over præsentation af de enkelte medlemmer brugt
på at diskutere arbejdsgruppens fremadrettede organisering samt drøftelser i
forhold til mulige initiativer vedrørende klimatilpasningsprojekterne.
Næste møde i arbejdsgruppen bliver tirsdag den 9. oktober 2018.
Informationsbreve i din E-boks
Det er arbejdsgruppens intention at opretholde en høj deling af information til
områdets grundejere omkring gruppens løbende arbejde, og Syddjurs Kommune har
til formålet venligt stillet kommunikationskanalen e-Boks til rådighed for
arbejdsgruppen. Så følg venligst med via E-Boks, når vi udsender vores
Informationsbreve.
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for klimatilpasningsprojekterne ved Elsegårde Strand

 

 

INFO BREV NR: 2

1.11.2018
Kære alle grundejere ved
Elsegårde Strands sommerhusområde.
Informationsbrev #2 fra den frivillige arbejdsgruppe for klimatilpasning
Arbejdsgruppen af sommerhusejere, som arbejder med at prioritere og belyse de enkelte klimatilpasningsudfordringer
og –tiltag for Elsegårde-områdets sommerhuse, har afholdt møde nr. 2 den 9.oktober 2018.
Tilstede: Knud Hansen, Peter Trolle, Henrik Ørskov, Anders Andersen, Karina Kallehauge, Anders Dalberg,
Johanns Clausen, Jan Ry, Finn Olesen, Michael Ravn, Steen Ravn Christensen og Morten Hundahl (ref)
1. Velkommen og intro
Morten bød velkommen og gav indledningsvis et kort resume af de afledte konklusioner fra sidste
møde. Siden dette møde har kommunen været i dialog med Anders og Karina og har i den forbindelse
fremsendt en række oplysninger og kort til specielt Anders.
2. Indlæg – tekniske overvejelser
På baggrund af en række tekniske oplysninger og kort fra kommunen, fra www.dingeo.dk
www.klimatilpasning.dk m.v. blev der fremlagt tidligere udarbejdede forslag til anlæg, drift og
prioritering af forskellige klimatiltag. Bl.a. diskuteredes (gen)etablering af diger, og Vestensø,
højvandsklap, renovering af rør 2 ved Tuekærsgrøften udløb, anlæg af pumpeløsning ved
Tuekærgrøftens udløb og den nuværende pumpes kapacitet og holdbarhed ved Vestensø.
Alle sommerhusejere kan besøge www.klimatilpasning.dk og www.dingeo.dk og indtaste egen
sommerhusadresse og arbejde med de forskellige scenarier under ”Oversvømmelse”-menupunktet.
3. Indlæg - organisering og ledelse
Der var tænkt meget over organiseringen af projekt ”klimatilpasning af Elsegårde Strand
sommerhusområde” inkl. berørte landmænd og sommerhusejere indenfor pumpelaget. Karina var især
optaget af, at driften af pumpelaget bliver mere robust, herunder at der bliver dannet en handlekraftig
bestyrelse til at indgå som partner i det videre arbejde for at sikre hele Elsegårde Strand hvor flest
mulige bidrager. Løsningen med at tilbageføre Tuekærgrøften til sit oprindelige leje med indløb til
Vestensøen er en grundigere undersøgelse værd, da denne løsning alt andet lige måske kan blive den
mest robuste og fremtidssikrede for hele området.
Dannelsen af en (støtte)forening Elsegårde Strands Klimalaug” baseret på frivillig deltagelse blev drøftet
og besluttet.
Herefter var der diskussion om, hvilke lavhængende frugter, som først kan ”høstes” med hurtig gevinst.
Det blev besluttet først at undersøge muligheden med en samlet løsning med Vestensøen Pumpelag
som primær medspiller, hvilket indebærer 1) at pumpelagets bestyrelse vil indgå aktivt og 2) at flere
sommerhusejere i området kan være medlem og bidragsydere til Vestensø Pumpelaug.
Det er vigtig i dialogen med pumpelaugets landmænd, at få alle til at se værdien i en fælles løsning og
indsats på tværs af hele området.
Hvis løsningen med Vestensøen ikke kan lykkes, kan projektet med etablering af en pumpe ved
Tuekærgrøften bringes til udførelse.
Behovet for klimasikrende initiativer understreges af, at en meget stor del af sommerhusene i området
ligger lavt i forhold til havoverfladen – enkelte endda under:
2
Arbejdsgruppens næste møde er aftalt til tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19 på Scandic Hotel, Århus Vest
Eventuelle kommentarer eller spørgsmål kan til
hver en tid sendes til
klimasikring.elsegaarde@gmail.com
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for klimatilpasninger ved Elsegårde
Strand.