Elsegårde Strand Klimalaug

Vi samarbejder om klimasikring

referat den 3. juni 2019

Elsegårde Strand Klimalaug

Bestyrelsesmøde 01/2019 – afholdt 03.06.19 hos best.medlem Ole Skyum i Beder

Til stede: Karina Kallehauge, Henrik Ørskov Larsen, Ingolf Mølle, Knud Hansen, Ole Skyum, Søren Bjerregård Andersen, Anders Dalberg, Finn Olesen, Michael Ravn (referent).
Afbud: Ingen


Dagsorden

 1. Kort opsamling fra stiftende generalforsamling
  ad 1) Bestyrelsen glædede sig over en velafviklet og velbesøgt stiftende generalforsamling på Ebeltoft Vandrerhjem den 20. april. Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet med en række praktiske foranstaltninger i forbindelse med oprettelse af foreningen Elsegårde Strand Klimalaug (klimalauget).

   
 2. Afklaring omkring forretningsorden og forventningsafstemme mødekultur
  ad 2) Bestyrelsen fremlagde ønsker til forretningsorden og afstemte forventninger til mødekulturen i klimalaugets bestyrelse. Der prioriteres mødedisciplin, flittigt arbejde mellem møderne og en smidig og glidende procesbehandling. Det blev besluttet, at referater fra alle bestyrelsesmøder skal kunne tilgås offentligt, og at referater fra bestyrelsesmøder tillige løbende udsendes til klimalaugets medlemmer.

   
 3. Orientering
  Siden den stiftende generalforsamling er foreningen:

- blevet oprettet med CVR-nummer v. Erhvervsstyrelsen, hvilket er et lovkrav

- blevet kunde i Skjern Bank Bramming og har oprettet NemID

- blevet enige om, at der ved indmeldelse i foreningen oplyses navn, (sommerhus-)vejnavn og husnummer, mailadresse og telefonnummer på det enkelte medlem
- opmærksom på, at der i skrivende stund fortsat ikke er indkaldt til generalforsamling i Vestensø Pumpelaug, men at det oplyses at der arbejdes på at afvikle sidst i august eller først i september Elsegårde Strand Klimalaug opfordrer til, at medlemmer af Vestensø Pumpelaug møder frem til generalforsamlingen, således at de, der har udmeldt, at de gerne vil stille op til bestyrelsesarbejdet, kan blive valgt. Klimalauget ser Vestensø Pumpelaug som en meget relevant samarbejdspartner i fremtiden.

 

 1. Ideer til og plan for rekruttering af flere medlemmer
  Bestyrelsen diskuterede de forskellige muligheder for indbetaling fra eksisterende og nye medlemmer i Elsegårde Strand Klimalaug. Det blev besluttet, at nyoprettede medlemskaber i foreningens indledende fase dækker løbende år fra tilmelding samt det kommende kalenderår og herefter dækker et (kalender) års kontingent. Kasserer Ingolf Mølle undersøger muligheden for, at foreningen opretter en Mobile Pay-konto. Der undersøges endvidere mulighed for at opsætte et skilt ved Fyrvej med information om klimalauget og link til kommende hjemmeside. Der er oprettet en Facebook-gruppe for klimalauget - https://www.facebook.com/groups/321075145354804/

   
 2. Indhold til og udfærdigelse af Infobrev bl.a.om indmeldelse
  Det er ambitionen at producere en informationsfolder med angivelse af klimalaugets formål/mission/vision og mulighed for indmeldelse af nye medlemmer. Folderen vil blive uddelt i området af bestyrelsesmedlemmerne. Denne folder er også tiltænkt at kunne distribueres via områdets ejendomsmæglere.

   
 3. Digital kommunikation: Brug af Facebook og mail, udkast til hjemmeside
  Det prioriteres at udarbejde en hjemmeside for klimalauget, hvor man kan læse om foreningens mission/vision, læse referater, nyhedsbreve, kontakte bestyrelsen samt melde sig ind som nyt medlem.

   
 4. Drøftelse af strategi for de første klimatiltag
  Klimalauget anmoder Syddjurs Kommune om en samlet kort afrapportering af de kommunale etablerings-, tilsyns- og vedligeholdelsespligter i forhold til Tuekærgrøften og det sammenstyrtede rør mod udløbet, således at bestyrelsen kan svare på spørgsmål herom til medlemmer m.fl
  Finn Olesen opsætter i den kommende tid en kontraklap på udløbet fra Tuekærgrøften og undersøger endvidere muligheden for at teste forskellige pumpeløsninger.

   
 5. Næste generalforsamling – bliver det om 1 år jf. vedtægterne?
  Der sigtes fortsat efter at afholde næste ordinære generalforsamling omkring juni 2020, jf. vedtægterne.

   
 6. Eventuelt
  Intet at bemærke.

 

       Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 2. september i Beder hos Ole Skyum kl. 19 - 21