Elsegårde Strand Klimalaug

Vi samarbejder om klimasikring

Referat 20. april 2019 - Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling for foreningen Elsegårde Strand Klimalaug

Afholdt påskelørdag den 20. april 2019 på Ebeltoft Vandrehjem

________________________________________________________________________________

Referat i henhold til udsendt dagsorden af 14. marts 2019. Der var fremmødt ca. 60 – 70 deltagere fra sommerhusområdet ved Elsegårde Strand.

1. Velkomst og introduktion til ”Elsegårde Strand Klimalaug” v/ Michael Ravn

Michael bød velkommen til de fremmødte deltagere og redegjorde kort for mødet, dagsorden og formål.

2. Om arbejdsgruppen og formålet med et ” Elsegårde Strand Klimalaug” v/Karina Kallehauge

Karina orienterede om, hvorfor arbejdsgruppen blev nedsat i juni 2018 og hvad der er kommet ud af arbejdsgruppens møder – først og fremmest en større indsigt i de komplicerede tekniske og juridiske sammenhænge og behovet for at grundejere ved Elsegårde Strand bliver organiserede således, at der skabes en bredere fælles stemme og et mandat fra flere grundejere til det videre klimaforbedringsarbejde fremover.

Der søges også et tættere samarbejde med Vestensø Pumpelag, som nogle er med i via tinglyst servitut. Vestensø Pumpelag og et Klimalaug for Elsegårde Strand er dog to vidt forskellige foreninger med hver sin agenda jf. de to foreningers vedtægter.

Omkring Klimalaugets økonomi og arbejdsgruppens forslag om et årligt kontingent på 300 kr. oplyste Karina, at kontingenter indledningsvist dækker over selve foreningens drift (kontooprettelse, hjemmeside…) og evt. nogle af de billige ”her og nu” løsninger med henblik på at give bedre sikkerhed mod oversvømmelse. Større projekter skal have myndighedernes tilladelse foruden at finansieringen skal fastsættes ved en kortlægning af en såkaldt ”nytteværdi” for den enkelte grundejer (en kommunal opgave at udregne).

 

3. Klimatilpasning af området v/ Anders Dalberg og Finn Olesen

Anders gav en kort introduktion til de klimamæssige udfordringer som vi står overfor i form af stigende havvand, øget nedbør, stigende grundvandsspejl m.v. og gav forslag til nogle af de scenarier for tekniske løsninger, som arbejdsgruppen indtil videre har haft overvejelser om. Finn Olesen redegjorde herefter om nogle at de ”lavhængende frugte”, dvs. nogle lette tiltag, som for få penge kan give større sikkerhed mod evt. oversvømmelse af området som f.eks. SMS-varsling af vandstanden m.v.

Behovet for klimasikrende initiativer understreges af, at en meget stor del af sommerhusene i området ligger lavt i forhold til havoverfladen – enkelte endda under. Alle sommerhusejere kan besøge www.klimatilpasning.dk og www.dingeo.dk og indtaste egen

sommerhusadresse og arbejde med de forskellige scenarier under ”Oversvømmelse ”-menupunktet.

 

4. Stiftende generalforsamling i henhold til udsendt dagsorden

4.1 Knud Hansen (ejer af Kanalvej 8 og deltager i arbejdsgruppen) blev foreslået som mødets ordstyrer. Knud takkede for valget og overtog mødets ledelse.

4.2 Morten Hundahl fra Syddjurs Kommune blev foreslået som mødereferent.

4.3 + 4.4 Det fremlagte forslag til vedtægter for Elsegårde Strand Klimalaug blev godkendt enstemmig af forsamlingen uden ændringsforslag.

4.5 Arbejdsgruppens forslag til et årligt kontingent på 300 kr. blev godkendt af forsamlingen

4.6 Valg af formand/forkvinde: Karina Kallehauge (ejer af Kristoffervejen 36)

4.7 Valg af bestyrelse:

 

Ole Skyum, ejer af Fyrvej 2

Finn Olesen, ejer af Fyrvej 10

Ingolf Møller, ejer af Hjelmvej 12 (kasserer)

Anders Dalberg, ejer af Kanalvej 6

Michael Ravn, ejer af Kanalvej 12 (sekretær)

Knud Hansen, ejer af Kanalvej 8

Henrik Møller Nielsen, ejer af Ægirvej 32 (næstformand)

Søren Bjerregård Andersen, ejer af Vestensøvej 48

 

4.8 Valg af kritisk revisor: Mikkel Abildgaard, ejer af Kanalvej 5

 

4.9 Eventuelt: · Link til Facebookside https://www.facebook.com/groups/321075145354804/

· Oplysning om foreningens e-mailadresse, indmeldelsesprocedure, kontonummer og kontingentindbetaling fremsendes i nyhedsbrev, så snart formalia omkring en oprettelse af en foreningskonto er bragt i orden med et pengeinstitut.

· Bestyrelsen bestræber sig på at afholde første bestyrelsesmøde inden sommerferien.

· Opfordring til at alle fremmødte agere ambassadører og hjælper med at motivere så mange lodsejere som muligt til at melde sig ind i den nystiftede forening. Som forening kan vi nemmere udrette noget og gøre vores fælles indflydelse gældende til gavn og glæde for flest mulige og ud fra et retfærdighedsprincip.

 

___________________________________________________